Skip to main content
Αναζήτηση

Όροι διαγωνισμού

Όροι διαγωνισμού

Για το διαγωνισμό με την ονομασία «ΥΠΕΡΟΧΑ ΜΑΛΛΙΑ LE PETIT MARSEILLAIS» (o «Διαγωνισμός»), που διοργανώνει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.Ε.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Επιδαύρου 4 και Αιγιαλείας, Τ.Κ. 15125, στα  καταστήματα της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.: και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

 Οι όροι συμμετοχής έχουν ως εξής:

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.01. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν στερείται για οποιοδήποτε λόγο πλήρως ή μερικώς δικαιοπρακτικής ικανότητας. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια νομίμως υπολαμβάνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Όρων. Το δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

1.02. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων της Διοργανώτριας και των εργαζομένων της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. και των εταιρειών υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise» των μεταπωλητών, αντιπροσώπων και διανομέων της Διοργανώτριας, καθώς και των συζύγων όλων των ανωτέρω προσώπων και των συγγενών τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον β’ βαθμό σε ευθεία ή πλάγια γραμμή και των εταιριών που συνεργάζονται με όλες τις προαναφερθείσες για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, οι σύζυγοι καθώς και οι μέχρι β’ βαθμού συγγενείς αυτών.

1.03. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι ελεύθερη, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των Όρων, χωρίς να απαιτείται η αγορά προϊόντος της Διοργανώτριας.

1.04. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες από πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά τις παραγράφους 1.01 και 1.02 δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα αυτά θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. Το ίδιο ισχύει και για αιτήσεις συμμετοχής που δεν φέρουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τον κατωτέρω Όρο 2. Αιτήσεις συμμετοχής που φέρουν υβριστικούς, δυσφημιστικούς ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβλητικούς ισχυρισμούς και διαδόσεις για τη Διοργανώτρια ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και αιτήσεις συμμετοχής που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή τη νομιμότητα, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της Διοργανώτριας, θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

2. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.01. Κάθε ενδιαφερόμενος (εφεξής «διαγωνιζόμενος») δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό εισερχόμενος στον διαδικτυακό χώρο www.jnjconsumer.gr/contest. Η πρόσβαση στον εν λόγω διαδικτυακό χώρο θα γίνεται δυνατή μέσω πληκτρολόγησης της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (url: www.jnjconsumer.gr/contest) η οποία βρίσκεται τυπωμένη σε σχετικά υλικά. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την εισαγωγή του κωδικού «ΥΠΕΡΟΧΑ ΜΑΛΛΙΑ LE PETIT MARSEILLAIS» και τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής που θα βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό χώρο www.jnjconsumer.gr/contest και των απαιτούμενων στοιχείων που υπάρχουν σε αυτήν – όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο & ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να βρουν τον κωδικό «ΥΠΕΡΟΧΑ ΜΑΛΛΙΑ LE PETIT MARSEILLAIS» σε ενημερωτικά φυλλάδια, καθώς και σε άλλα υλικά σήμανσης που βρίσκονται εντός των καταστημάτων ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise» .. H συμπλήρωση της εν λόγω φόρμας συνεπάγεται (α) τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου στον Διαγωνισμό, (β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, (γ) την επιβεβαίωση της ενημέρωσης του διαγωνιζόμενου για την επεξεργασία από τη Διοργανώτρια των στοιχείων και πληροφοριών που συμπληρώνονται στη φόρμα συμμετοχής και τη λήψη της συναίνεσής του σχετικά με αυτήν, εφόσον απαιτείται.  

2.02 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση όλων ανεξαιρέτως των ενεργειών που προβλέπονται στην παρ. 2.01 των Όρων.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 

Η προωθητική ενέργεια / διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τα ανωτέρω μέσα κατά την περίοδο από 05/11/2020 και ώρα 00:01 έως 19/11/2020 και ώρα 23:59. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες πριν από ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

4. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

4.01. Η ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων του Διαγωνισμού γίνεται ύστερα από κλήρωση σύμφωνα με τον παρόντα όρο. Ειδικότερα:

4.02. Η κλήρωση αφορά σε όλους τους διαγωνιζόμενους που έχουν ολοκληρώσει την συμμετοχή τους σε συμφωνία με την παράγραφο 2.01.

Την 25/11/2020 στις 11.00 στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας «JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Επιδαύρου 4 και Αιγιαλείας, Τ.Κ. 15125, θα γίνει κλήρωση  από την οποία θα προκύψουν 300 νικητές,  ενός σετ περιποίησης μαλλιών Le Petit Marseillais που αποτελείται από σαμπουάν 300ml, κρέμα μαλλιών 200ml και μάσκα μαλλιών 300ml.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να έχει μόνο μία (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Ως στοιχείο μοναδικότητας ορίζεται ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου, τον οποίο θα δώσει ο διαγωνιζόμενος κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής του στο Διαγωνισμό.

4.03 Από την κλήρωση θα προκύψουν: τριακόσιοι (300) νικητές και πενήντα (50)  αναπληρωματικοί νικητές. Τα δώρα θα είναι τα ίδια όπως αναφέρονται παραπάνω.  Για λόγους διαφάνειας, τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό χώρο www.jnjconsumer.gr/winners και θα παραμείνουν αναρτημένα για διάστημα μίας (1) εβδομάδας από την επομένη της ημερομηνίας της κλήρωσης. Οι νικητές που θα αναδειχτούν, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τη Διοργανώτρια προκειμένου να τους δοθούν αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους. Σε περίπτωση που συμμετέχων επιθυμεί να λάβει ενημέρωση για το εάν κέρδισε, τότε μπορεί να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εταιρεία στο τηλέφωνο 210-6875776. Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των δώρων και δη όταν οφείλεται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους όπως το έχουν δηλώσει. Επιπλέον, σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους νικητές δεν αποδεχθεί ή δεν παραλάβει το δώρο που κέρδισε για οποιονδήποτε λόγο, μέχρι την 26/12/2020 και έπειτα από τρείς (3) τουλάχιστον προσπάθειες επικοινωνίας, καθώς και σε περίπτωση που κριθεί άκυρη η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, τότε χάνει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου και θα κληθούν προς παραλαβή του αντίστοιχου δώρου οι αναπληρωματικοί νικητές κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν.

4.04. Το δώρο χάνεται οριστικά και ακυρώνεται αν η απόδοση αυτού στον επιλαχόντα νικητή καταστεί αδύνατη, για οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στην ως άνω παράγραφο 4.03 λόγους, πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την πρώτη ειδοποίηση του επιλαχόντα.

5. ΔΩΡΑ – ΦΥΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

5.01. Όλα τα δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν. Τα δώρα δεν αντικαθίστανται με άλλα αντικείμενα.

5.02. Η Διοργανώτρια δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της την ταυτότητα των προσώπων που θα παραλάβουν το δώρο τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι η Διοργανώτρια δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική της ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου.

5.03. Καθ’ όλο τον χρόνο από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι την παραλαβή των Δώρων, η Διοργανώτρια δικαιούται οποτεδήποτε να ελέγξει εάν ο νικητής ή κατά περίπτωση ο επιλαχών ή ο διαγωνιζόμενος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τους Όρους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο νικητής ή κατά περίπτωση ο επιλαχών ή ο διαγωνιζόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλούμενα στην αίτηση συμμετοχής στοιχεία ήταν ψευδή ή ανακριβή, η Διοργανώτρια θα αποκλείει το συγκεκριμένο πρόσωπο από την διαδικασία, το δε τυχόν δώρο του θα χορηγείται σε επιλαχόντα ή θα ακυρώνεται κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.03.

5.05. Η Διοργανώτρια ευθύνεται μόνο για την παράδοση των δώρων στους νικητές/επιλαχόντες, τα οποία παρέχονται με αιτία τον διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των δώρων. Η Διοργανώτρια, η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. και οι εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα  «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise»  δεν φέρουν καμία απολύτως ποινική ή αστική ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση βλάβη, θετική ή / και αποθετική ζημία που πιθανόν προκληθεί εις βάρος του νικητή ή / και του επιλαχόντα ή / και οποιουδήποτε διαγωνιζομένου από το δώρο ή / και την εν γένει συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, όπως επί παραδείγματι ατυχήματα κλπ. Η Διοργανώτρια η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. και οι εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα  «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise» «δεν θα ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν θα καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών ή/και των επιλαχόντων για την παραλαβή των δώρων. Ρητά διευκρινίζεται εκ του περισσού ότι την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. και τις εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα  «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise»   ουδεμία ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο απορρέουσα από τον Διαγωνισμό βαρύνει. 

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

6.01. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως ενδεικτικώς να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα σύμφωνα με την κρίση του, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό με κάθε πρόσφορο μέσον και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου διαγωνιζόμενου ή μη.

6.02. Οι Όροι αναρτώνται στo http://www.jnjconsumer.gr/contest.

6.03. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας ή/και κατά περίπτωση των εταιρειών στις οποίες ανήκουν τα αντίστοιχα δικαιώματα των επάθλων.

6.04. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την παραίτηση των διαγωνιζομένων από οποιοδήποτε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο.

6.05. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στον διαδικτυακό χώρο http://www.jnjconsumer.gr/contest, στη διάθεση όποιου συμμετέχοντα θέλει να τους διαβάσει.

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ

ΛΗΨΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

H Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε μέσω της φόρμας συμμετοχής (π.χ όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο & ηλεκτρονική διεύθυνση email) προς το σκοπό επικοινωνίας με τους νικητές και γενικότερα διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού. Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται για διάστημα 4 μηνών, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και μετά θα διαγράφονται. Αν το επιθυμείτε, και μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας στο ανάλογο πεδίο στην ιστοσελίδα μας θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας στέλνουμε προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή sms. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε.

Πρόσβαση στα στοιχεία σας ενδέχεται να έχουν και άλλες εταιρείες του ομίλου μας που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και τρίτοι συνεργάτες που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοργάνωση του διαγωνισμού.

Υποβάλλοντας τη φόρμα συμμετοχής αποδέχεστε την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ https://www.jnjconsumer.gr/politiki-aporritoy και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω.  Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να ασκήσετε κάποιο από τα νόμιμα δικαιώματά σας οποτεδήποτε επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου μας.